REGULAMIN

REGULAMIN STUDIA TRENINGU BARBELL CLUB (OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1.03.2020 R.)

REGULAMIN STUDIA TRENINGU BARBELL CLUB (OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1.03.2020 R.)

I. WSTĘP REGULAMIN STUDIA BARBELL CLUB

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin Studia Treningu BARBELL CLUB („Regulamin”) prowadzonego przez Trening Funkcjonalny Sp. z o.o. z siedzibą we Wrząsowicach (32-040), przy ul. Brzegi 175, 32-040 Wrząsowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000704481, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN opłacony w całości, NIP: 9442257485, REGON: 368779886 w rozumieniu Artykułu 384 § 1 Kodeksu Cywilnego określający prawa i obowiązki Stron umowy o korzystanie z usług Studia Treningu BARBELL CLUB znajdującego się w Warszawie (01-518), przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9B.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2020 r.

II. INTERPRETACJA

 1. Tytuły użyte w Regulaminie mają na celu wyłącznie ułatwienie posługiwania się nim.
 2. O ile co innego nie wynika z kontekstu, słowa użyte w Regulaminie w liczbie pojedynczej obejmują te słowa w liczbie mnogiej i odwrotnie.
 3. „Cennik” oznacza dokument zawierający aktualne ceny za świadczenie określonych usług oferowanych przez Studio.
 4. „Studio” oznacza Studio Treningu BARBELL CLUB znajdujące się w Warszawie (01-518) przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9B, w którym odbywają się Zajęcia.
 5. „Spółka” oznacza spółkę, o której mowa we wstępie powyżej, z którą Klient zawiera Umowę.
 6. „Klient” oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę ze Spółką o świadczenie usług określonych w ofercie Studia w imieniu własnym lub na rzecz osoby trzeciej.
 7. „Nowy Klient“ oznacza osobę fizyczną, która po raz pierwszy korzysta z Usług oferowanych przez Studio.
 8. „Usługi” oznaczają usługi, o których mowa w pkt III Regulaminu oraz wszelkie inne usługi świadczone przez Studio, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie skierowanej do Klientów.
 9. „Pakiet“ oznacza wybrany przez Klienta zestaw Usług świadczonych przez Studio, za które Klient uiścił należną cenę zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 10. „Strefa Klienta” oznacza strefę dostępną dla Klienta po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony ​www.barbellclub.perfectgym.pl umożliwiającą rezerwowanie oraz odwoływanie uczestnictwa w zajęciach grupowych odbywających się w Studio oraz korzystania przez Klientów posiadających Karnet Barbell Club ze strefy Open Space.
 11. „Karnet” oznacza imienną kartę uprawniającą do wstępu na teren Studia i korzystania z organizowanych przez Studio zajęć grupowych pod nadzorem trenera. Karnety uprawniające do ww. obejmują: a) wystawione przez Trening Funkcjonalny sp. z o.o. aktywne karty Barbell Club („Karnet Barbell Club”); b) wystawione przez spółkę Benefit System S.A. aktywne karty Multisport; c) wystawione przez VanityStyle sp. z o.o. aktywne karty FitProfit i FitSport; oraz d) wystawione przez OK System Polska S.A. nowoczesne karnety w postaci potwierdzenia SMS otrzymanego przez Studio dla danego Klienta na 15 minut przed jego wejściem na zajęcia, dalej razem jako: „Karnety Benefitowe”.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ OFEROWANE USŁUGI

 1. Studio jest jednostką promującą zdrowy i aktywny styl życia.
 2. Klientem Studia może być osoba pełnoletnia o pełnej zdolności do czynności prawnych, które stan zdrowia umożliwia korzystanie z usług oferowanych przez Studio.
 3. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać Klientem Studia za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych wyrażoną w formie pisemnej i złożoną w Recepcji Studia oraz podpisaniem przez osobę przedstawicieli ustawowych oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.
 4. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu oraz instrukcji korzystania z urządzeń znajdujących się w Studio.
 5. Klient ma obowiązek postępowania zgodnie ze wskazówkami i uwagami trenerów oraz personelu Studia, zarówno w kwestiach poprawnego wykonywania ćwiczeń, jak i kwestii bezpieczeństwa.
 6. Studio świadczy usługi sportowo-rekreacyjne, w szczególności w zakresie: a) treningów personalnych; b) treningów medycznych; c) zajęć grupowych; d) otwartej strefy treningu siłowego („Open Space”); e) doradztwa dietetycznego; f) zabiegów masażu; g) fizjoterapii; h) terapii osteopatycznej
 7. dalej razem „Usługi”.
 8. Warunkiem korzystania z Usług jest uiszczenie opłat za poszczególne Usługi, zgodnie z obowiązującym Cennikiem lub posiadanie aktywnego Karnetu Benefitowego.
 9. Jeżeli w trakcie korzystania z jakichkolwiek Usług stan zdrowia Klienta nagle się pogorszył, zobowiązany jest on do niezwłocznego zaprzestania wykonywania ćwiczeń oraz poinformowania o tym trenera prowadzącego zajęcia lub specjalistę świadczącego usługę.

IV. GODZINY OTWARCIA STUDIA

 1. Studio jest otwarte w następujących dniach i godzinach: a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00 oraz od 16:00 do 22:00; b) w soboty oraz niedziele w godzinach od 8:30 do 13:00.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany godzin oraz dni otwarcia Studia, o czym każdorazowo poinformuje Klientów za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomości e-mail.
 3. W dni ustawowo wolne od pracy, Studio może być zamknięte, o czym Klienci zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomości e-mail.

V. TRENINGI PERSONALNE

 1. Klient rozpoczynający współpracę w zakresie korzystania z usług treningów personalnych organizowanych przez Studio zobowiązany jest przejść badania okresowe i/lub skonsultować stan swojego zdrowia z lekarzem pierwszego kontaktu w celu uzyskania w profesjonalnej opinii o braku bądź istnieniu przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej.
 2. Jeżeli Klient nie wykona zobowiązania, o którym mowa powyżej, bierze na siebie pełną odpowiedzialność w razie ewentualnych powikłań zdrowotnych wynikających z podjętej aktywności bez konsultacji z lekarzem i/lub przeprowadzenia badań okresowych.
 3. Klient jest zobowiązany, przed rozpoczęciem pierwszego treningu, do poinformowania trenera personalnego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w szczególności: chorobach przewlekłych, przyjmowanych lekach, kontuzjach oraz urazach – celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia Klienta. Jakiekolwiek urazy lub kontuzje powstałe wskutek zatajenia przez Klienta informacji o stanie zdrowia nie mogą być podstawą roszczeń wobec Spółki lub trenera.
 4. Pierwszy trening personalny jest darmowy i ma na celu omówienie szczegółów ewentualnej współpracy. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego pierwszego treningu personalnego jest uiszczenie kaucji w wysokości 100 PLN (sto złotych, 00/100) w terminie do 24 godzin przed umówionym treningiem. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy Spółki o numerze 38109018700000000135618622 wpisując w tytule przelewu „Kaucja – trening personalny” bądź gotówką w Recepcji Studia. Potwierdzeniem uiszczenia kaucji jest nota księgowa - w przypadku uiszczenia jej przelewem lub dowód wpłaty KP – w przypadku uiszczenia jej gotówką, wystawiane przez pracowników Recepcji.
 5. W razie uiszczenia kaucji za pośrednictwem przelewu bankowego, Klient jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia przelewu na adres e-mail: kontakt@barbellclub.pl wpisując w tytule wiadomości „Kaucja – trening personalny”.
 6. Kaucja, o której mowa w pkt 4 powyżej podlega zaliczeniu na poczet ceny Pakietu, który wybierze Klient.
 7. Jeżeli Klient, po odbyciu pierwszego treningu, nie zdecyduje się na zakup żadnego z oferowanych Pakietów, kaucja, o której mowa w pkt 4 powyżej podlega zwrotowi na jego wniosek.
 8. Kaucja podlega zaliczeniu na poczet ceny treningu, jeżeli Klient nie stawi się na umówionym treningu i nie odwoła go najpóźniej w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin przed jego rozpoczęciem.
 9. Trening personalny trwa 60 minut.
 10. Dokonanie rezerwacji treningu personalnego możliwe jest w następujący sposób: a) osobiście w Recepcji Studia; b) telefonicznie pod numerem Studia dostępnym na stronie internetowej www.barbellclub.pl c) za pośrednictwem poczty e-mail: ​kontakt@barbellclub.pl wpisując w tytule wiadomości „Rezerwacja – trening personalny”; lub d) za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://barbellclub.pl (dotyczy rezerwacji na pierwszy bezpłatny trening personalny).
 11. Klient jest uprawniony do rezerwacji takiej ilości terminów treningów personalnych, jaką wykupił w ramach wybranego Pakietu oraz w terminie jego ważności.
 12. Nowy Klient, który nie wykupił jeszcze żadnego Pakietu, uprawniony jest do rezerwacji twyłącznie jednego terminu treningu personalnego. Uiszczona przez Nowego Klienta Kaucja w wysokości 100 PLN podlega zaliczeniu na poczet treningu, jeżeli Nowy Klient nie stawi się na umówionym treningu i ni eodwoła go najpóźniej w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin przed jego planowanym rozpoczęciem.
 13. Stały klient, który nie wykupił Pakietu, uprawniony jest do rezerwacji wyłącznie jednego terminu treningu personalnego, pod warunkiem uiszczenia ceny za dany trening (zgodnie z obowiązującym Cennikiem), nie później niż przed rozpoczęciem tego treningu. W przypadku płatności za ww rezerwację przelewem, Klient zobowiązany jest, przed rozpoczęciem treningu, okazać w Recepcji Studia dowód uiszczenia należności lub przesłać go na adres e-mail kontakt@barbellclub.pl wpisując w tytule przelewu „Opłata – trening personalny”.
 14. Klient jest zobowiązany do punktualnego przybycia na trening. Ewentualne spóźnienia Klienta nie wpływają na wydłużenie trwania treningu.
 15. Umówiony wcześniej trening personalny wykupiony w ramach Pakietu, Klient może odwołać/zmienić jego datę najpóźniej na ​24 (dwadzieścia cztery) godziny przed ustalonym terminem. Klient ponosi koszt umówionego treningu, na który się nie stawił w przypadku, gdy nie odwołał go/nie zmienił jego daty w określonym terminie.
 16. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie oraz fotografowanie treningu bez uprzedniej zgody trenera jest zabronione.

VI. TRENINGI MEDYCZNE

 1. Trening medyczny jest formą terapii prowadzoną przez osobę posiadającą kompetencje trenera personalnego i fizjoterapeuty.
 2. Przed pierwszym treningiem medycznym Klient zobowiązany jest przejść badania okresowe i/lub skonsultować stan swojego zdrowia z lekarzem w celu uzyskania profesjonalnej opinii o braku bądź istnieniu przeciwskazań do podjęcia aktywności fizycznej.
 3. Warunkiem rozpoczęcia współpracy w zakresie treningu medycznego jest odbycie wstępnej konsultacji, mającej na celu zaproponowanie rodzaju dalszej współpracy. Podczas konsultacji Klient zobowiązany jest do wyczerpującego poinformowania trenera/fizjoterapeuty o stanie swojego zdrowia. Jakiekolwiek urazy lub kontuzje powstałe wskutek zatajenia przez Klienta informacji o stanie zdrowia nie mogą być podstawą roszczeń wobec Spółki lub trenera.
 4. Trening medyczny trwa 60 minut.
 5. Dokonanie rezerwacji treningu medycznego możliwe jest w następujący sposób: a) osobiście w Recepcji Studia; b) telefonicznie pod numerem Studia dostępnym na stronie internetowej www.barbellclub.pl c) za pośrednictwem poczty e-mail: ​kontakt@barbellclub.pl wpisując w tytule wiadomości „Rezerwacja – trening medyczny”; lub d) za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://barbellclub.pl (dotyczy rezerwacji na pierwszy bezpłatny trening medyczny).
 6. Klient jest uprawniony do rezerwacji takiej ilości terminów treningów personalnych, jaką wykupił w ramach wybranego Pakietu oraz w terminie jego ważności.
 7. Klient, który nie wykupił Pakietu, uprawniony jest do rezerwacji tylko jednego terminu treningu personalnego pod warunkiem uiszczenia ceny za dany trening (zgodnie z obowiązującym Cennikiem), nie później niż przed rozpoczęciem tego treningu. W przypadku płatności za ww rezerwację przelewem, Klient zobowiązany jest, przed rozpoczęciem treningu, okazać dowód uiszczenia należności w Recepcji Studia lub przesłać go na adres e-mail ​kontakt@barbellclub.pl wpisując w tytule przelewu „Opłata – trening medyczny”.
 8. Klient jest zobowiązany do punktualnego przybycia na trening. Ewentualne spóźnienia Klienta nie wpływają na wydłużenie trwania treningu.
 9. Umówiony wcześniej trening medyczny wykupiony w ramach Pakietu, Klient może odwołać/zmienić jego datę najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed ustalonym terminem. Klient ponosi koszt umówionego treningu, na który się nie stawił w przypadku, gdy nie odwołał go/nie zmienił jego daty w określonym powyżej terminie.
 10. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie oraz fotografowanie treningu bez uprzedniej zgody trenera jest zabronione.

VII. ZAJĘCIA GRUPOWE

 1. Klient rozpoczynający korzystanie z usług zajęć grupowych organizowanych przez Studio zobowiązany jest przejść badania okresowe i/lub skonsultować stan swojego zdrowia z lekarzem pierwszego kontaktu w celu uzyskania profesjonalnej opinii o braku bądź istnieniu przeciwwskazań medycznych do podjęcia aktywności fizycznej.
 2. Jeżeli Klient nie wykona zobowiązania, o którym mowa powyżej, bierze na siebie pełną odpowiedzialność w razie ewentualnych powikłań zdrowotnych wynikających z podjętej aktywności bez konsultacji z lekarzem i/lub przeprowadzenia badań okresowych.
 3. Klient jest zobowiązany, przed rozpoczęciem każdych zajęć, poinformować trenera prowadzącego zajęcia o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w szczególności: chorobach przewlekłych, przyjmowanych lekach, kontuzjach oraz urazach – celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia Klienta.
 4. Udział w pierwszych zajęciach grupowych jest darmowy i ma na celu zachęcenie osób do korzystania z Usług oferowanych przez Studio.
 5. Postanowienie określone w pkt 7.4. nie dotyczy osób posiadających Karty Benefitowe.
 6. Dokonanie rezerwacji na zajęcia grupowe możliwe jest w następujący sposób: a) osobiście w Recepcji Studia; b) on-line za pośrednictwem Strefy Klienta (​www.barbellclub.perfectgym.pl)​; lub c) za pośrednictwem poczty e-mail: ​kontakt@barbellclub.pl wpisując w tytule wiadomości „Rezerwacja”.
 7. Limit rezerwacji na zajęcia grupowe wynosi 6 (sześć) kolejnych zajęć i jest możliwy na 2 (dwa) tygodnie przed planowanymi zajęciami (zgodnie z obowiązującym Grafikiem).
 8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach grupowych jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji w sposób określony w pkt 7.6 powyżej oraz uprzednie uiszczenie kaucji rezerwacyjnej w wysokości 25 PLN („Kaucja”). Kaucja jest obowiązkowa dla wszystkich Klientów korzystających z zajęć grupowych, niezależnie od posiadanego Karnetu, z wyjątkiem osób rezerwujących miejsce na pierwszych, darmowych zajęciach grupowych
 9. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy Spółki o numerze: 38109018700000000135618622 wpisując w tytule przelewu „Kaucja” bądź gotówką w Recepcji Studia. Potwierdzeniem uiszczenia kaucji jest nota księgowa - w przypadku uiszczenia jej przelewem lub dowód wpłaty KP – w przypadku uiszczenia jej gotówką, wystawiane przez pracowników Recepcji.
 10. Kaucja podlega zaliczeniu na poczet ceny zajęć grupowych w razie niestawiennictwa Klienta na zajęciach grupowych i nieodwołania rezerwacji w sposób określony w pkt 8.1 poniżej.
 11. Klient posiadający Karnet (Karnet Barbell Club lub Karnet Benefitowy) nie jest uprawniony do wzięcia udziału w zajęciach grupowych, jeżeli nie posiada aktywnej Kaucji.
 12. Kaucja jest zwracana w całości po zakończeniu korzystania z Usług oferowanych przez Studio w przypadku 100% frekwencji na zarezerwowanych zajęciach grupowych oraz w razie terminowego odwoływania uczestnictwa w zajęciach grupowych w sposób określony w pkt 8.1 poniżej, na wniosek Klienta rezygnującego z korzystania z Usług.
 13. W razie zaliczenia Kaucji na poczet ceny zajęć w razie niestawiennictwa Klienta na zarezerwowanych zajęciach grupowych oraz nieodwołania obecności/odwołania w sposób naruszający postanowienia pkt 8.1, Klient zobligowany jest do niezwłocznego ponownego uiszczenia Kaucji w sposób określony w pkt 7.9.
 14. Użytkownicy Karnetów Benefitowych zobowiązani są do każdorazowego okazania Karnetu wraz z dokumentem tożsamości. Karnety muszą być podpisane.
 15. Ilość miejsc na zajęciach grupowych jest ograniczona. O dostaniu się na zajęcia decyduje kolejność dokonywanych rezerwacji.
 16. Ilość miejsc na liście rezerwowej jest nieograniczona.
 17. Spółka oraz trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje, urazy oraz pogorszenie stanu zdrowia Klienta z powodu stosowania nadmiernego obciążenia w trakcie ćwiczeń.
 18. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeżeli ilość osób zapisanych na dane zajęcia jest mniejsza niż 5. Odwołanie zajęć może nastąpić najpóźniej na 3 (trzy) godziny przed ich planowanym rozpoczęciem. O odwołaniu zajęć Klienci zostaną poinformowani drogą telefoniczną.
 19. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego zajęcia grupowe.

VIII. ZASADY ODWOŁYWANIA ZAJĘĆ GRUPOWYCH

 1. Udział w zajęciach grupowych należy odwoływać w jeden z następujących sposobów: a) za pośrednictwem Strefy Klienta (​www.barbellclub.perfectgym.pl)​, b) za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: ​kontakt@barbellclub.pl;​ lub c) telefonicznie pod numerem Studia dostępnym na stronie internetowej www.barbellclub.pl - ​najpóźniej na 3 godziny​ przed ich rozpoczęciem (zgodnie z obowiązującym Grafikiem).
 2. W przypadku pierwszej nieobecności na zajęciach grupowych oraz nieodwołania zajęć w sposób określony w pkt 8.1 powyżej, Klient otrzymuje „Żółtą Kartkę”, stanowiącą informację od Studia o naruszeniu przez Klienta postanowień Regulaminu.
 3. W razie drugiej oraz kolejnych nieobecności na zajęciach grupowych oraz nieodwołania ich w sposób określony w pkt 8.1., Klient otrzymuje „Czerwoną Kartkę”. Czerwona Kartka oznacza: a) zaliczenie aktywnej Kaucji na poczet ceny zajęć grupowych; b) zablokowanie Klientowi możliwości dokonywania rezerwacji; c) konieczność ponownego uiszczenia Kaucji w sposób określony w pkt 7.9.
 4. Dalsze uczestnictwo w zajęciach grupowych przez Klienta, który otrzymał Czerwoną Kartkę możliwe jest po ponownym uiszczeniu Kaucji w sposób określony w pkt 7.9.
 5. Kartki przedawniają się po upływie 1 (jednego) miesiąca od ich przyznania.
 6. O przyznaniu Kartki (Żółtej lub Czerwonej), Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta w Strefie Klienta.

IX. OPEN SPACE

 1. Otwarta strefa siłowa („strefa Open Space”) dostępna jest wyłącznie na Klientów posiadających Karnet Barbell Club. Karnety Benefitowe nie uprawniają Klientów do korzystania ze strefy Open Space z wyjątkiem sytuacji, gdy korzystają oni z zajęć grupowych odbywających się w strefie Open Space.
 2. Klienci posiadający Karnet Barbell Club mogą korzystać z Open Space w następujących dniach i godzinach: a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz od 16:00 do 18:00; b) w soboty oraz niedziele w godzinach od 8:30 do 13:00.
 3. Ograniczenia czasowe, o których mowa w pkt 9.2 nie dotyczą strefy Open Space udostępnionej przez Studio w ramach korzystania przez Klientów z usług treningów personalnych oraz medycznych
 4. Z uwagi na kameralny charakter Studia oraz odbywające się w strefie Open Space treningi personalne oraz medyczne, Klienci korzystający z usług treningów grupowych uprawnieni są do wejścia do strefy Open Space najwcześniej 15 minut
 5. Przed planowanym treningiem grupowym oraz pozostania w niej nie dłużej niż 15 minut po jego zakończeniu. Po skorzystaniu ze strefy Open Space, Klient zobowiązany jest do następujących czynności: dezynfekcji maszyn, sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał; wyrzucenia śmieci;zabrania należących do Klienta butów oraz innych rzeczy osobistych.

X. DORADZTWO DIETETYCZNE

 1. Przed pierwszą konsultacją dietetyczną, Klient zobowiązany jest przejść badania okresowe i/lub skonsultować stan swojego zdrowia z lekarzem w celu uzyskania profesjonalnej opinii o braku bądź istnieniu przeciwwskazań medycznych do wdrożenia nowego systemu odżywiania ustalonego przez dietetyka.
 2. Konsultacja wstępna trwa 60 minut i jest odpłatna. Cena konsultacji wynika z obowiązującego Cennika.
 3. Klient podczas konsultacji zobowiązany jest do udzielenia dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem ustalenia dalszej pracy, w tym sporządzenia wywiadu zdrowotno-żywieniowego oraz wypełnienia przesłanych wcześniej przez dietetyka formularzy, niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji. Dietetyk może również zalecić wykonanie badań medycznych, wskazanych dokładniej przez niego podczas wstępnego wywiadu telefonicznego bądź mailowego.
 4. W razie udzielenia przez Klienta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz niepoinformowaniu dietetyka o zmianie stanu zdrowia w trakcie korzystania z usług dietetycznych, zarówno Spółka jak i dietetyk nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Klienta ułożonej diety.
 5. Dokonanie rezerwacji konsultacji dietetycznej możliwe jest w następujący sposób: a) osobiście w Recepcji Studia; b) telefonicznie pod numerem Studia dostępnym na stronie internetowej www.barbellclub.pl c) za pośrednictwem poczty e-mail: ​kontakt@barbellclub.pl wpisując w tytule wiadomości „Rezerwacja – trening medyczny”; lub d) za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://barbellclub.pl.​
 6. Kolejne terminy spotkań, Klient ustala indywidualnie z dietetykiem, w zależności od rodzaju usług dietetycznych lub Pakietów, które wykupił. Klient jest uprawniony do rezerwacji takiej ilości spotkań/konsultacji z dietetykiem, jaką wykupił w ramach wybranego Pakietu oraz w terminie jego ważności.
 7. Warunkiem skorzystania z konsultacji jest uiszczenie kaucji w wysokości 100 PLN (sto złotych, 00/100) w terminie do 24 godzin przed umówionym spotkaniem. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy Spółki o numerze 38109018700000000135618622 wpisując w tytule przelewu „Kaucja – konsultacja dietetyczna” bądź gotówką w Recepcji Studia. Potwierdzeniem uiszczenia kaucji jest faktura imienna - w przypadku uiszczania jej przelewem lu dowód wpłaty KP – w przypadku uiszczenia jej gotówką, wystawiane przez pracowników Recepcji. W razie uiszczenia kaucji za pośrednictwem przelewu bankowego, Klient jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia przelewu na adres e-mail: ​kontakt@barbellclub.pl wpisując w tytule wiadomości „Kaucja – konsultacja dietetyczna”.
 8. Klient jest zobowiązany do punktualnego przybycia na każde spotkanie z dietetykiem. Ewentualne spóźnienia Klienta nie wpływają na wydłużenie trwania spotkania.
 9. Umówione spotkania z dietetykiem wykupione w ramach oferowanych Usług lub Pakietów, Klient może odwołać/zmienić datę najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed ustalonym z dietetykiem terminem. Klient ponosi koszt umówionego spotkania, na który się nie stawił w przypadku, gdy nie odwołał go/nie zmienił jego daty w określonym powyżej terminie.
 10. Kaucja podlega zaliczeniu na poczet ceny treningu, jeżeli Klient nie stawi się na umówionym spotkaniu i nie odwoła go najpóźniej w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin przed jego rozpoczęciem.

XI. FIZJOTERAPIA

 1. Konsultacja wstępna trwa 40 minut i jest odpłatna. Cena konsultacji wynika z obowiązującego Cennika.
 2. Przed pierwszą konsultacją, Klient zobowiązany jest przejść badania okresowe i/lub skonsultować stan swojego zdrowia z lekarzem w celu uzyskania profesjonalnej opinii o braku bądź istnieniu przeciwwskazań medycznych do podjęcia fizjoterapii.
 3. Podczas pierwszego spotkania z fizjoterapeutą, Klient zobowiązany jest do wyczerpującego poinformowania fizjoterapeuty o stanie swojego zdrowia. Jakiekolwiek urazy lub kontuzje powstałe wskutek zatajenia przez Klienta informacji o stanie zdrowia nie mogą być podstawą roszczeń wobec Spółki lub fizjoterapeuty.
 4. Dokonanie rezerwacji konsultacji wstępnej możliwe jest w następujący sposób: a) osobiście w Recepcji Studia; b) telefonicznie pod numerem Studia dostępnym na stronie internetowej www.barbellclub.pl c) za pośrednictwem poczty e-mail: ​kontakt@barbellclub.pl wpisując w tytule wiadomości „Rezerwacja – trening medyczny”; lub d) za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://barbellclub.pl.​
 5. Kolejne terminy spotkań, Klient ustala indywidualnie z fizjoterapeutą, w zależności od rodzaju usług lub Pakietów, które wykupił.
 6. Klient jest uprawniony do rezerwacji takiej ilości terminów wizyt fizjoterapeutycznych, jaką wykupił w ramach wybranego Pakietu oraz w terminie jego ważności.
 7. Warunkiem skorzystania z konsultacji wstępnej jest uiszczenie ceny w wysokości zgodnej z obowiązującym Cennikiem, w terminie do 24 godzin przed umówioną konsultacją. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy Spółki bądź kartą/gotówką w Recepcji Studia. W razie dokonania zapłaty za pośrednictwem przelewu bankowego, Klient jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia przelewu na adres e-mail: ​kontakt@barbellclub.pl wpisując w tytule wiadomości „Opłata za konsultację fizjoterapeutyczną”.
 8. Klient jest zobowiązany do punktualnego przybycia na każde spotkanie z fizjoterapeutą. Ewentualne spóźnienia Klienta nie wpływają na wydłużenie trwania spotkania.
 9. Umówione spotkania z fizjoterapeutą wykupione w ramach oferowanych Usług lub Pakietów, Klient może odwołać/zmienić datę najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed ustalonym z dietetykiem terminem. Klient ponosi koszt umówionego spotkania, na który się nie stawił w przypadku, gdy nie odwołał go/nie zmienił jego daty w określonym powyżej terminie.
 10. Kaucja podlega zaliczeniu na poczet ceny wizyty fizjoterapeutycznej, jeżeli Klient nie stawi się na umówionym spotkaniu i nie odwoła go najpóźniej w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin przed jego rozpoczęciem.

XII. ZABIEGI MASAŻU

 1. Usługa masażu trwa 60 lub 90 minut i jest odpłatna. Cena usługi wynika z obowiązującego Cennika.
 2. Przed pierwszą wizytą, Klient zobowiązany jest przejść badania okresowe i/lub skonsultować stan swojego zdrowia z lekarzem w celu uzyskania profesjonalnej opinii o braku bądź istnieniu przeciwwskazań medycznych do korzystania z usług masażu.
 3. Podczas pierwszego spotkania z masażystą, Klient zobowiązany jest do wyczerpującego poinformowania go o stanie swojego zdrowia. Jakiekolwiek urazy lub kontuzje powstałe wskutek zatajenia przez Klienta informacji o stanie zdrowia nie mogą być podstawą roszczeń wobec Spółki lub fizjoterapeuty.
 4. Dokonanie rezerwacji masażu możliwe jest w następujący sposób: a) osobiście w Recepcji Studia; b) telefonicznie pod numerem Studia dostępnym na stronie internetowej www.barbellclub.pl;​ c) za pośrednictwem poczty e-mail: ​kontakt@barbellclub.pl wpisując w tytule wiadomości „Rezerwacja – trening medyczny”; lub d) za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://barbellclub.pl.​
 5. Kolejne terminy spotkań, Klient ustala indywidualnie z masażystą w zależności od rodzaju usług lub Pakietów, które posiada.
 6. Klient jest uprawniony do rezerwacji takiej ilości terminów masażów, jaką wykupił w ramach wybranego Pakietu oraz w terminie jego ważności.
 7. Warunkiem skorzystania z masażu jest uiszczenie ceny wysokości zgodnej z obowiązującym Cennikiem, w terminie do 24 godzin przed umówioną konsultacją. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Spółki bądź kartą/gotówką w Recepcji Studia. W razie dokonania zapłaty za pośrednictwem przelewu bankowego, Klient jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia przelewu na adres e-mail: ​kontakt@barbellclub.pl wpisując w tytule wiadomości „Opłata za masaż”.
 8. Klient jest zobowiązany do punktualnego przybycia na każde spotkanie z masażystą. Ewentualne spóźnienia Klienta nie wpływają na wydłużenie trwania spotkania.
 9. Umówione spotkania z masażystą wykupione w ramach oferowanych Usług lub Pakietów, Klient może odwołać/zmienić datę najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed ustalonym z dietetykiem terminem. Klient ponosi koszt umówionego spotkania, na który się nie stawił w przypadku, gdy nie odwołał go/nie zmienił jego daty w określonym powyżej terminie.
 10. Kaucja podlega zaliczeniu na poczet ceny masażu, jeżeli Klient nie stawi się na umówionym spotkaniu i nie odwoła go najpóźniej w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin przed jego rozpoczęciem.

XIII. OKRES WAŻNOŚCI KARNETÓW/PAKIETÓW

 1. Okres ważności Karnetu Barbell Club, o którym mowa w pkt 2.1. lit. a) wynosi 1 (jeden) miesiąc od dnia aktywacji, z zastrzeżeniem postanowień zawartych z pkt XIII. Przez aktywację rozumie się dzień pierwszego uczestnictwa w zajęciach grupowych.
 2. Klient jest uprawniony do aktywacji Karnetu Barbell Club w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zakupu. Po upływie tego terminu Karnet traci ważność, a Klientowi nie przysługuje zwrot ceny za jego niewykorzystanie.
 3. W razie planowanego wyjazdu lub choroby Klient jest uprawniony do złożenia wniosku o przedłużenie Karnetu Barbell Club na czas jego nieobecności wynikającej z ww. przyczyn. Wniosek należy złożyć niezwłocznie w Recepcji Studia bądź za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ​kontakt@barbellclub.pl wskazując przyczynę nieobecności oraz okres jej trwania. Wniosek jest rozpatrywany przez pracowników Spółki bądź Managera Studia. Klient zostanie poinformowany o decyzji za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie bądź osobiście podczas składania wniosku w Recepcji Studia. Decyzja pozytywna oznacza przedłużenie ważności Karnetu Barbell Club proporcjonalnie o czas usprawiedliwionej nieobecności, nie dłużej jednak niż 3 tygodnie (trzy) w ramach jednego Pakietu/Karnetu Barbell Club. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. W innych, wyjątkowych okolicznościach, w szczególności na skutek zdarzeń losowych takich jak nieplanowany zabieg/operacja uniemożliwiających korzystanie z aktywności fizycznej, Klient uprawniony jest do wnioskowania o przedłużenie Pakietu/Karnetu Barbell Club na czas dłuższy niż 3 (trzy) tygodnie). Decyzje rozpatrywane są indywidualnie, na złożony, w sposób określony w pkt 12.3 powyżej, wniosek Klienta.
 5. Okres ważności Karnetów Multisport, FitProfit, FitSport oraz OK System zależy od wystawców Karnetów i pozostaje poza regulacjami Spółki. We wszystkich sprawach związanych z ww. Karnetami należy kontaktować się bezpośrednio z ich wystawcami.
 6. Okres ważności Karnetu na treningi personalne jest uzależniony od wyboru Pakietu: a) Pakiet 4 i 8 treningów personalnych – okres ważności 1 miesiąc, b) Pakiet 12 treningów personalnych – okres ważności 45 dni, c) Pakiet 16 treningów personalnych – okres ważności 2 miesiące, d) Pakiet 24 treningów personalnych – okres ważności 70 dni
 7. od dnia pierwszego treningu.
 8. Okres ważności Karnetu na usługi fizjoterapeutyczne (Pakiet 5 treningów) wynosi 45 dni od dnia konsultacji wstępnej z fizjoterapeutą.
 9. Okres ważności Karnetu na usługi masażu jest uzależniony od opcji wyboru Pakietu: a) Pakiet 4 masaży po 60 min. – okres ważności 1 miesiąc, b) Pakiet 4 masaży po 90 min. – okres ważności 3 miesiące, c) Pakiet 8 masaży po 60 min. – okres ważności 1 miesiąc, d) Pakiet 8 masaży po 90 min. – okres ważności 3 miesiące
 10. od dnia pierwszego masażu.
 11. Klient jest uprawniony do jednorazowego zawieszenia Karnetu Barbell Club na okres wynoszący maksymalnie 3 (trzy) tygodnie od dnia zawieszenia. W tym celu należy skontaktować się z Recepcją Studia (osobiście lub za pośrednictwem adresu e-mail: ​kontakt@barbellclub.pl.​

XIV. PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłat za poszczególne Usługi podana jest w Cenniku Studia.
 2. Opłaty za Karnet Barbell Club wnoszone są w j​ednorazowej formie.
 3. Opłaty za inne Usługi świadczone przez Studio można wnieść w formie gotówkowej, poprzez płatność kartą w Recepcji Studia lub na wskazany rachunek bankowy Spółki.
 4. W przypadku uiszczania opłat na rachunek bankowy Spółki, za dzień zapłaty uważa się datę uznania jej na rachunku bankowym Spółki.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Klienta w przypadku, gdy Klient: a) nie opłacił w całości lub części zobowiązań wobec Spółki; b) posiada nieaktywny/nieważny Karnet; c) nie posiada dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; d) nie dokonał uprzedniej rezerwacji na zajęcia grupowe, a ich frekwencja jest maksymalna; e) znajduje się na liście rezerwowej na zajęcia grupowe, a ich frekwencja jest maksymalna.

XV. KORZYSTANIE ZE STUDIA

 1. Członek Studia zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Studia w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Studia ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Studia.
 2. Wstęp na zajęcia dozwolony jest po potwierdzeniu aktywności Karnetu należącego do Klienta oraz zweryfikowaniu przez personel Studia jego tożsamości. W tym celu Klient zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnego Karnetu oraz dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Brak ww. dokumentów może skutkować odmową skorzystania z Usług.
 3. Członek Studia zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Studia, a w szczególności stosowania się do instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Studia.
 4. Członek Studia zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania ze Studia. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystanie ze Studia innym Członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Studia, pomimo uwag ze strony personelu Studia, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Członków Studia, w tym zachowania wulgarne, obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu, mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię, płeć, orientację seksualną czy wiek.
 5. Zabronione jest zachowywanie się przez Członków Studia na terenie Studia w sposób stanowiący lub mogący stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób przebywających w Studio.
 6. Niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Studia. Członkowie Studia oraz inne osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczani na teren Studia.
 7. Filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych na terenie Studia, bez uprzedniej dokumentowej zgody Spółki jest zabronione. Spółka może uzależnić udzielenie zgody na filmowanie i fotografowanie od uiszczenia wynagrodzenia. Kontakt w sprawie udzielenia zgody: ​kontakt@barbellclub.pl.​
 8. Członek Studia zobowiązany jest do noszenia na terenie Studia zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym podczas korzystania z pryszniców należy założyć obuwie kąpielowe na gumowej, antypoślizgowej podeszwie.
 9. Członek Studia, ze względów higienicznych, zobowiązany jest do posiadania i używania osobistego ręcznika podczas korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu Studia.
 10. Członek Studia zobowiązany jest do odkładania ciężarów oraz urządzeń na miejsce po zakończeniu ćwiczenia.
 11. Członek Studia zobowiązany jest do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący na wyposażeniu Studia. Wszelkie uszkodzenia powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi Studia.
 12. Członek Studia zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu Studia w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Studia ponosi materialną odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Spółki.
 13. Członek Studia, przez rozpoczęciem treningu, zobowiązany jest do przygotowania miejsca do ćwiczeń w taki sposób, aby mogły się one odbywać w sposób bezpieczny dla niego oraz innych Członków Studia oraz sprawdzić czy nie istnieją inne przeszkody uniemożliwiające wykonywanie ćwiczeń.
 14. Zabronione jest korzystanie z Usług przez osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 15. Spółka oraz trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na terenie Studia wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu.
 16. Ubrania i inne rzeczy osobiste należy przechowywać w zamkniętej na klucz szafce.
 17. Rzeczy wartościowe Członek Studia zobowiązany jest zdeponować w Recepcji Studia. Za rzeczy wartościowe, które nie zostały zdeponowane w Recepcji, Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafką oraz w niezamkniętych szafkach.
 19. Po zajęciach Członek Studia zobowiązany jest zwrócić kluczyk do szafki w Recepcji Studia. Za zgubienie lub zniszczenie klucza pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 50 PLN (pięćdziesiąt złotych).
 20. Rzeczy pozostawione w szafkach lub innych miejscach nieprzeznaczonych do ich przechowywania będą deponowane w Recepcji Studia i mogą zostać odebrane w terminie 3 dni od ich zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się za rzeczy porzucone, zgodnie z treścią Artykułu 180 Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku rzeczy mogą zostać wyrzucone, zutylizowane lub przekazane na cele charytatywne.
 21. Niedozwolone jest pozostawienie rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas treningu, w którym Członek Studia bierze udział. Klient, po skończonym treningu, opuszczając Studio zobowiązany jest do zabrania ze sobą rzeczy z szafki oraz oddania klucza w Recepcji Studia.
 22. Zabrania się prowadzenia na terenie Studia, bez uprzedniej zgody Spółki, jakiejkolwiek działalności zarobkowej, w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym prowadzenia szkoleń, warsztatów lub treningów.
 23. Do prowadzenia treningów personalnych w Studio uprawnieni są wyłącznie trenerzy zatrudnieni bądź współpracujący ze Spółką.

XVI. UPRAWNIENIA SPÓŁKI

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do fotografowania obiektu w celach reklamowych i marketingowych.
 2. Spółce przysługuje prawo do czasowego nieświadczenia Usług z powodu zamknięcia Studia w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Studia. W tym przypadku okres obowiązywania Karnetów Barbell Club oraz Pakietów zostanie proporcjonalnie wydłużony o okres czasowego nieświadczenia Usług.

XVII. SKARGI I REKLAMACJE

 1. Wszelkie skargi, wnioski i reklamacje dotyczące świadczenia Usług, w tym w szczególności ich jakości, dostępności oraz terminowości należy kierować na adres e-mail: ​kontakt@barbellclub.pl​lub na adres korespondencyjny Studia.
 2. Skargi są rozpatrywane w terminie do 30 dni od ich otrzymania, a o sposobie ich rozpatrzenia osoba, która je złożyła, jest informowana niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

XVIII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Członków Klubu w ramach świadczenia usług lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Spółka.
 2. Dane osobowe Członków Studia będą przetwarzane przez Administratora m. in. w celu realizacji Usług świadczonych przez Spółkę, odpowiedzi na kontakt za pośrednictwem dostępnych formularzy kontaktowych, obsługi procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak również w usprawiedliwionym, każdorazowo wskazanym, celu Administratora.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetwarzania danych osobowych Członków Studia oraz praw przysługujących w związku z przetwarzaniem zostały zawarte w Klauzuli Informacyjnej dostępnej na stronie internetowej https://barbellclub.pl/klauzula-informacyjna oraz w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej ​https://barbellclub.pl/polityka-prywatnosci (w ramach przetwarzania danych za pośrednictwem strony internetowej Studia).
 4. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym przedstawicielem za pośrednictwem adresu e-mail: a​gnieszka.kumor@barbellclub.pl​lub korespondencyjnie na adres Studia.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Grafiku oraz zmian osób prowadzących zajęcia.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny, jednakże w takim wypadku zobowiązuje się do przedłożenia Klientowi propozycji udziału w alternatywnych zajęciach uwzględnionych w Grafiku bądź wyznaczenia innego terminu, z tym zastrzeżeniem, że Klient zajęć grupowych może wziąć udział jedynie w zajęciach grupowych, a Klient korzystający z usług indywidualnych może wziąć udział jedynie w zajęciach indywidualnych danego typu.
 3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Studia.
 4. Treść zmian w Regulaminie podaje się do wiadomości Klientów wywieszając odpowiednie informacje w Recepcji Studia oraz wysyłając Klientom wiadomość e-mail w miarę możliwości przed terminem wejścia w życie planowanych zmian. Klienci zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń.
 5. Jeżeli Klient po raz pierwszy wnosi opłatę za Karnet Barbell Club lub po raz pierwszy korzysta z Usług indywidualnych, personel Studia zobowiązany jest doręczyć mu Regulamin, z którym Klient zobowiązany jest się zapoznać i złożyć stosowne oświadczenie.
 6. Klientowi, który nie wyrazi zgody na zmiany Regulaminu i niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni, powiadomi o tym Spółkę, przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze Spółką (jednak nie wcześniej niż z ostatnim dniem obowiązywania dotychczasowego Regulaminu) i do zwrotu wniesionych, a niewykorzystanych opłat.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu lub w związku z nim jest prawo polskie.
 8. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Barbell Club

Barbell Club to kameralne Studio Treningu Funkcjonalnego i Siłowego usytuowane w sercu Żoliborza i oferujące najwyższej jakości trening.

Zapraszamy!

Kontakt

Godziny otwarcia

PON - PT 6:00-14:00 i 16:00-22:00
SOB I NIE - 8:30 - 13:00

 • Facebook
 • Instagram