REGULAMIN

REGULAMIN STUDIA TRENINGU BARBELL CLUB (OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 13.03.2019 R.)

REGULAMIN STUDIA TRENINGU BARBELL CLUB (OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 13.03.2019 R.)

 1. Definicje Ilekrod w niniejszym regulaminie występują następujące określenia, należy je rozumied w sposób podany poniżej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej: „Studio” – Studio Treningu BARBELL CLUB, prowadzone przez Marka Gunia, znajdujące się przy ul. Gen. Zajączka 9B w Warszawie. „Klient” – osoba zawierająca umowę ze Studio o świadczenie usług określonych w ofercie Studia w imieniu własnym lub na rzecz osoby trzeciej. „Zajęcia” – zajęcia prowadzone przez Studio, określone w odrębnej ofercie. „Usługi” – wszelki usługi świadczone przez Studio, które mogą zostad przedstawione w odrębnej ofercie.

 2. Postanowienia ogólne 2.1 Studio jest jednostką promującą zdrowy, aktywny styl życia. 2.2 Studio świadczy usługi sportowo-rekreacyjne, w szczególności w zakresie: –treningu personalnego; -treningu medycznego; –zajęd grupowych; – otwartej strefy treningu siłowego – Open SPACE; – doradztwa dietetycznego; – zabiegów masażu;

 3. fizjoterapii; -osteopatii; 2.3 Studio zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty (zmiana godzin zajęd, zmiana prowadzących, zmiana ilości zajęd lub ich formy). Zmiana ofert nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. 2.4 Studio świadczy usługi na podstawie umów o świadczenie usług – karnetów, bądź pakietów. Posiadanie ważnego Karnetu do Studia świadczy o zawarciu Umowy pomiędzy Studiem a Klientem; tym samym o zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem Studia. 2.5 Studio świadczy także usługi jednorazowe, do których nie są wydawane ani umowy, ani karnety. Transakcja przebiega na podstawie zakupu Usługi i jej wykorzystania w terminie określonym i uzgodnionym pomiędzy Studiem a Klientem. Dopiero całkowite opłacanie usługi oznacza prawo do jej wykorzystania.

 4. Klient Studia 3.1 Klientem Studia może byd osoba pełnoletnia. 3.2 Osoby niepełnoletnie muszą przedstawid zgodę podpisaną przez rodziców, prawnych opiekunów. Zgoda może byd wyrażona pisemnie lub osobiście. 3.3 Warunkiem korzystania z Usług Studia jest uiszczenie odgórnej opłaty za poszczególne rodzaje Usług, za wyjątkiem pierwszej wizyty u fizjoterapeuty oraz u dietetyka, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Pierwsza wizyta u trenera personalnego lub na zajęciach grupowych jest Usługą nieodpłatną. 3.4 Studio zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny.

 5. Usługi 4.1 Klient uprawniony jest do korzystania z urządzeo i wyposażenia Studia podczas zajęd grupowych, korzystania z otwartej strefy siłowej – Open Space lub podczas treningu personalnego, zabiegów masażu, analizy dietetycznej, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie porządkowym Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazao do treningu. 4.2 Open Space – otwarta strefa siłowa jest dostępna dla klientów posiadających karnet Open Space 4.2.1. od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 oraz 16:00 – 18:00 4.2.2. w soboty od 8:00 – 13:00 4.2.3. Ograniczenie czasowe nie dotyczy open space udostępnionego w karnetach treningów personalnych oraz medycznych. 4.3 Na zajęcie grupowe, treningi personalne, treningi medyczne, zabiegi masażu (fizjoterapia oraz osteopatia) czy konsultacje dietetyczne obowiązują zapisy. 4.4. Ilośd miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejnośd zgłoszeo. 4.4.1 W przypadku zapisania się na trening personalny, medyczny, oraz wizytę u fizjoterapeuty, dietetyka czy osteopaty obowiązuje zasada mailowego lub telefonicznego odwołania wizyty najpóźniej 12 godzin przed rozpoczęciem wizyty. Przed pierwszą wizytą, recepcja Studio skontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia wizyty. 4.4.1.1. W przypadku niewykorzystania wizyty, z przyczyn niezależnych od Studia oraz niepoinformowania o anulowaniu wizyty – Studio zastrzega sobie prawdo do skasowania wejścia z karnetu klienta. Natomiast w przypadku nieodwołania pierwszej wizyty w klubie lub w momencie gdy klient nie posiada aktywnego karnetu, Studio zastrzega sobie prawo do zażądania zaliczki na poczet jednego treningu/pakietu, wysokości 50PLN (przelew lub płatnośd w recepcji Studia) przy próbie dokonania kolejnej rezerwacji. 4.4.2 W przypadku zapisania się na zajęcia grupowe, ale z przyczyn niezależnych od Studia – nie wzięcie w nich udziału, bez wcześniejszej informacji drogą e-mailową bądź telefoniczną, Studio stosuje system „żółtych i czerwonych kartek”. 4.4.2.1 Żółta kartka jest formą ostrzeżenia, natomiast karta czerwona jest informacją o zablokowaniu możliwości rezerwowania miejsc on-line przez okres dwóch tygodni. 4.4.3 W przypadku powtarzającej się sytuacji nieodwoływania rezerwacji (minimum 2 przyznane czerwone kartki) oraz nieodwołanie (telefoniczne lub osobiste) rezerwacji w trakcie aktywnej blokady - Studio zastrzega sobie prawo do :

 6. wymagania od danego klienta kaucji w wysokości 60zł (wartośd jednorazowego wejścia na zajęcia grupowe), która odblokuje możliwośd rezerwacji  lub do całkowitego zablokowania rezerwacji na okres dwóch tygodni 4.5 maksymalnie 3 terminy zajęd w tygodniu, na okres wyzwania. Uczestnik wyzwnia jest uprawniony do zgłoszenia prośby o stałą rezerwację w Recepcji Studio -

  4.5.1. W momencie nieodwołania aktywnej rezerwacji 2 razy w przeciągu 2 tygodni, Studio zastrzega sobie prawo do usunięcia stałej rezerwacji klienta oraz blokady możliwości rezerwowania zajęd on- line. 4.5.2 W przypadku zmiany grafiku zajęd Studio zastrzega sobie prawo do skasowania stałej rezerwacji wynikającej ze zmian w terminie dotychczasowych zajęd i zobowiązuje się do poinformowania uczestnika wyzwania. 4.6 Na sali Open Space obowiązują podstawowe zasady etyczne, moralne i kulturalne. Przede wszystkim każdy z nas jest sportowcem, więc szanujemy współdwiczących. Dbamy o sprzęt. Każdorazowo po sobie dezynfekujemy dostępnym płynem dezynfekującym maszyny, sprzęty i urządzenia, z których korzystamy. Śmieci wyrzucamy. 4.7 Minimalny czas odwołania wcześniej umówionej wizyty w Studio – to 12 godzin w przypadku usług personalnych oraz 3 godziny w przypadku zajęd grupowych. 4.8 W czasie korzystania z Usług Studia Klienci zobowiązani są do używania obuwia zamiennego oraz odpowiedniego stroju. 4.9 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych, obowiązujących na terenie Studia i podanych do wiadomości za pomocą środków masowego przekazu (drogą ustną, pisemną, tablice informacyjne, informacja na recepcji, drogą e-mail, sms czy przez stronę www i fb). 4.10 Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne, wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Klienta Studia. Klient nie może zgłaszad w stosunku do Studia żadnych roszczeo w związku z uszczerbkiem na zdrowiu bądź pogorszeniem się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z Usług oferowanych przez Studio. 4.11 Na terenie Studia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, używania środków odurzających lub o podobnym działaniu. Studio zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do korzystania z Usług Studia osobom, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 4.12 Podczas pobytu w Studio Klient zobligowany jest do korzystania z ręcznika w trakcie treningu oraz posiadania butelki z wodą lub innym napojem wspomagającym organizm w trakcie wysiłku.

 7. Płatnośd 5.1 Wysokośd opłat za poszczególne rodzaje Usług podana jest w Cenniku Studia. 5.2 Okres ważności Karnetu na zajęcia grupowe, strefę Open Space wynosi 1 miesiąc i oznaczony jest na Karnecie w formie daty ważności Karnetu, który uprawnia do skorzystania z Usług Studia. 5.3 Karnet nie ulega przedłużeniu, jeżeli Klient w wyznaczonym okresie czasu nie korzystał z Usług Studia, gdy nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Studia. 5.4 Okres ważności Karnetu na trening personalny bądź zabieg masażu ważne są w zależności od opcji wyboru pakietu: 5.4.1. Trening personalny oraz medyczny  Pakiet 4 i 8 treningów – 1 miesiąc  Pakiet 12 treningów – 45 dni  Pakiet 16 treningów – 2 miesiące

5.4.2. Fizjoterapia  Pakiet 4 wizyt – 1 miesiąc  Pakiet 8 wizyt – 45 dni Pakiety oznaczone są na Karnecie w formie daty kooca – daty ważności Karnetu, który uprawnia do skorzystania z Usług Studia. Klient ma prawo do zawieszenia karnetu tylko po uprzednim poinformowaniu recepcji Studio, maksymalnie na okres 3 tygodni, 4 razy w przeciągu roku. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy zawieszenia karnetu bez podania przyczyny. 5.5 Opłaty za Karnet wnoszone w formie jednorazowej, bądź opłaty za inne Usługi świadczone w Studio można wnieśd w formie gotówkowej lub poprzez płatnośd kartą w Recepcji Studia bądź też na wskazany rachunek bankowy. Wówczas za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Studia kwotą opłaty lub dokonania jej w Recepcji Klubu. 5.6 Studio jest uprawnione do odmowy wpuszczenia Klienta do Studia w przypadku, gdy: – nie opłacił w całości lub części zobowiązao wobec Studia – karnet stracił ważnośd – Klient nie zapisał się na zajęcia, a frekwencja jest maksymalna, wskutek czego, nie ma wolnego miejsca. Jednakże nie uprawnia to Klienta do otrzymania dodatkowych, gratisowych świadczeo, czy przedłużenia ważności Karnetu, gdyż sytuacja nie wynika z przyczyn leżących po stronie Studia. 5.7 Studio zastrzega sobie prawo do podniesienia cen o aktualnie obowiązujące zmiany inflacyjne.

 1. Zobowiązania Studia 6.1 Z zastrzeżeniem punktów określonych poniżej Studio zobowiązuje się do umożliwienia Klientom korzystanie z Usług Studia, w godzinach trwania zajęd grupowych lub w godzinach indywidualnych, uprzednio umówionych z Klientem spotkao mających na celu trening personalny, zabiegi masażu, konsultacje dietetyczne bądź analizy składu ciała. 6.2 Studio ma prawo do zmian godzin działania Studio, o czym poinformuje swoich Klientów. Zmiana godzin działania Studia nie stanowi zmiany Regulaminu. 6.3 Studio ma prawo do zmiany osoby instruktora prowadzącego zajęcia grupowe. Jeśli ilośd Uczestników danych Zajęd jest mniejsza niż 4 – ma prawo odwoład Zajęcia 6.4 Studio nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klienta w lokalu bądź na terenie budynku, w którym świadczone są Usługi. 6.5 W dniach ustawowo wolnych od pracy Studio zastrzega sobie możliwośd go nieotwierania. 6.6 Studio ma prawo do obciążenia Klientów obowiązkiem pełnego pokrycia szkód, wynikłych z niestosowania się do zasad korzystania z wyposażenia Studia, jak również zaleceo obsługi Studia.
 2. Ochrona danych osobowych 7.1 Administratorem danych osobowych Klienta jest: Trening Funkcjonalny Sp. z o. o. Ul. Brzegi 175, 32-040 Wrząsowice wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383004 7.2 Dane osobowe Klienta, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usług przez Studio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeo lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeostwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 7.3 W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działao marketingowych przez Administratora. 7.4 W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej. 7.5 W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeo koocowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera. 7.6 Administrator będzie udostępniał Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom tj. firmie Sharptec Mateusz Ropka, system GYMMANAGER. 7.7 Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do paostw trzecich. 7.8 Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania korzystania z usług Studio oraz po jego zakooczeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeo, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.. 7.9 Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 7.10 Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie korzystania z usług Studio jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania usługi przez Studio (nie dotyczy to danych biometryczne, w postaci danych daktyloskopijnych oraz danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej).

 1. Ustalenia koocowe 8.1 Regulamin stanowi integralną częśd Umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Studio a Klientem. 8.2 Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Studia oraz na jego stronie internetowej. Przed korzystaniem z jakichkolwiek usług Studia, Klient zobowiązany jest zapoznad się z niniejszym Regulaminem. 8.3 Zmiana Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Studia lub na stronie internetowej. 8.4 Wszelkie spory dotyczące świadczonych Usług będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora lub według miejsca świadczenia Usługi. 8.5 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 13.03.2019r.

Barbell Club

Barbell Club to kameralne Studio Treningu Funkcjonalnego i Siłowego usytuowane w sercu Żoliborza i oferujące najwyższej jakości trening.

Zapraszamy!

Kontakt

Godziny otwarcia

PON - PT 6:00-14:00 i 16:00-22:00
SOB I NIE - 8:30 - 13:00

 • Facebook
 • Instagram