KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcemy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie przetwarzany Państwa dane osobowe.

W związku z powyższym, informujemy że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Trening Funkcjonalny Sp. z o.o. z siedzibą we Wrząsowicach (32-040), przy ul. Brzegi 175, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS: 0000704481, NIP: 9442257485, REGON: 368779886.
 1. Administrator wyznaczył swojego przedstawiciela w osobie p. Agnieszki Kumor. We wszystkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z wyznaczonym przedstawicielem pod adresem e-mail: agnieszka.kumor@barbellclub.pl, wpisując w tytule wiadomości „RODO”, ewentualnie prosimy o skierowanie pisma na adres korespondencyjny: Barbell Club Warszawa, ul. gen. Józefa Zajączka 9B, 01-518 Warszawa.
 1. Podawane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. zawierania i wykonywania umowy o świadczenie

   • usług treningów personalnych, w tym planowania programu treningów z uwzględnieniem stanu zdrowia, przechowywania wyników pomiaru składu ciała i danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego i mailowego w celu przekazywania informacji dotyczących usługi treningów;
   • usług dietetycznych, w tym tworzenia zaleceń żywieniowych, jadłospisu i konta klienta w programie Kcalmar w celu otwarcia dostępu do aplikacji mobilnej z jadłospisem oraz przechowywania wyników pomiaru składu ciała, przekazanych przez klienta wyników badań laboratoryjnych i danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego i mailowego w celu przekazywania informacji dotyczącej usługi opieki dietetycznej;
   • usług fizjoterapeutycznych oraz osteopatycznych, w tym planowania zajęć fizjoterapeutycznych i/lub osteopatycznych z uwzględnieniem stanu zdrowia i przechowywania danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego i mailowego w celu przekazywania informacji odnośnie umawiania terminu wizyty;
   • usług zajęć grupowych, w tym planowania oraz uczestnictwa w treningach organizowanych przez studio (funkcjonalnym, ciężary, kettelbells, mobility, zdrowy kręgosłup i innych), według aktualnego grafiku, za pośrednictwem recepcji studia bądź strony internetowej: ;
   • usług szkoleniowych, w tym planowania oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez studio z zakresu treningu oraz dietetyki, według ustalonego grafiku szkoleń;
   • usług treningów medycznych prowadzonych przez osoby posiadające uprawnienia zarówno trenera personalnego, jak i fizjoterapeuty, w tym planowania programu treningów z uwzględnieniem stanu zdrowia i celów klienta, przechowywania wyników pomiaru składu ciała, przekazanych przez klienta wyników badań i danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego i mailowego w celu przekazywania informacji dotyczących usługi treningów;
   • dodatkowych wydarzeń oraz wyzwań organizowanych przez studio, mających na celu promocję aktywnego, zdrowego stylu życia i odżywiania oraz promowanie oferowanych usług związanych z szeroko pojętą branżą fitness&wellness.
2. odpowiedzi na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora pod adresem: ; 


3. prowadzenia ewidencji klientów w celu realizacji interesów Administratora polegających m. in. na realizacji celów księgowych, rozliczeń, ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej; 


4. zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w studio, a także mienia należącego do Administratora; 


5. marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego poprzez przesyłanie na wskazanie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty (wyłączenie w sytuacji wyrażenia dobrowolnej zgody przez klienta); 


6. archiwizacji.
 1. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 RODO stanowi:

  1. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub więcej liczbie określonych celów – odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

  2. wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną bądź podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem – odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  1. konieczność wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze, w szczególności polegających na realizacji obowiązków prawnych w zakresie celów podatkowych, rozliczeniowych i księgowych – odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
  1. prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób znajdujących się w studio oraz mienia należącego do Administratora – odpowiednio do art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 1. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, jej wyrażenia jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do jej wyrażenia. Wyrażenie zgody jest jednak konieczne celem prawidłowego wykonania umowy przez Administratora (m.in. poprzez informowanie o planowanych treningach) oraz przesyłania na Pani/Pana adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Administratora, co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

  1. „FIT-MENAGE ME” – ANNA JAŚKIEWICZ-GUNIA, z siedzibą w Warszawie (03-324), przy ul. Krzywińskiej 17 lok. 11, NIP: 9930528846, REGON: 380120161;
  1. Sharptec Mateusz Ropka z siedzibą w Krakowie (31-864), przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 14; NIP: 5130049645, REGON: 122633400;
  1. GYMMANAGER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-864) przy al. Jana Pawła II 39A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod nr: 0000726714, NIP: 6751644184, REGON: 369938418;
  1. PERFECT GYM SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000540912, NIP: 9512387811, REGON: 360716544;
  1. GRUPA BRDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-014), przy ul. Nowogrodzkiej 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000661770, NIP: 7010636246, REGON: 365898165.
  1. Marta Malec prowadząca działalność gosp. firmą Marta Malec, z siedzibą w Pabianicach (95-200), przy ul. Wileńskiej 45A/9; NIP: 7312034366, REGON: 363753675;
  1. Dominik Kolera prowadzący działalność gosp. pod firmą TRENER DOBRA RADA DOMINIK KOLERA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2/121, 01-015 Warszawa, NIP: 8641947080; REGON: 382556678;
  1. Mateusz Wyszyński prowadzący działalność gosp. pod firmą Fizjoterapia Mateusz Wyszyński z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Matejki 37D/28, 72-600 Świnoujście, NIP: 8551597943, REGON: 381553548;
  1. Adrian Sokołowski prowadzący działalność gosp. pod firmą Adrian Sokołowski – usługi fizjoterapeutyczne, z siedzibą w Malborku, ul. Norwida 0/4, 82-200 Malbork, NIP: 5792167705, REGON: 363287049.
 1. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

  1. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów – na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań;
  1. trenerom współpracującym z Administratorem – w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzania treningów oraz szkoleń;
  1. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Administratora – w zakresie usług informatycznych, księgowych oraz prawnych – na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 1. Udostępnianie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich udostępnienia.
 1. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, gwarantujemy spełnienie praw wynikających z RODO, tj.:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  1. przenoszenia Twoich danych osobowych;
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail Administratora wskazanego w pkt 2 powyżej bądź korespondencyjnie na adres siedziby Barbell Club Warszawa bądź siedziby Administratora.

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko przez okres, w którym posiada ku temu odpowiednią podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  1. przestanie na nim ciążyć obowiązek prawny do ich przetwarzania, w tym w szczególności zakończenia współpracy;
  1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;
  1. wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zgoda stanowiła podstawę ich przetwarzania;
  1. zostanie przyjęty Pani/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania był uzasadniony interes Administratora bądź stosowany przez Administratora marketing bezpośredni.
 1. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 1. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Definicje:

 1. Administrator – Trening Funkcjonalny Sp. z o.o. z siedzibą we Wrząsowicach (32-040), przy ul. Brzegi 175, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS: 0000704481, NIP: 9442257485, REGON: 368779886.
 1. Studio – Studio Treningu BARBELL CLUB WARSZAWA, prowadzone przez Marka Gunia, znajdujące się przy ul. gen. Józefa Zajączka 9B w Warszawie.
 1. Klient – osoba zawierająca umowę z Administratorem o świadczenie usług określonych w ofercie w imieniu własnym bądź na rzecz osoby trzeciej, spełniająca wymagania określone w regulaminie.

Barbell Club

Barbell Club to kameralne Studio Treningu Funkcjonalnego i Siłowego usytuowane w sercu Żoliborza i oferujące najwyższej jakości trening.

Zapraszamy!

Kontakt

Godziny otwarcia

PON - PT 6:00-22:00
SOB I NIE - 8:30 - 13:00

 • Facebook
 • Instagram